Stołówka

Stołówka 2018-09-24T19:12:27+00:00

Obiady 2018/2019

Jadłospis do pobrania:

Znak sprawy: ZP/1/2018                                                                                                        Wrocław, dnia 14.12.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego , 54-320 Wrocław, ul. Sarbinowska 10,
tel. 71 798 68 50, fax. 71 353 92 04, e-mail: szk.podst.37@gazeta.pl
ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
pn.:
Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 37 we Wrocławiu.
CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

1. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostarczanie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 37 we Wrocławiu.
2. Dzieci szkolne: wiek dzieci od 5 lat do 16 lat.
3. Ilość dzieci objętych żywieniem: max 300, średnio miesięcznie w tym: max 10 dzieci będących na diecie bezmleczno-bezglutenowej oraz max 5 dzieci będących na diecie bezwieprzowej, oraz inne diety max 5 dzieci. UWAGA: obecnie wydawanych jest średnio 270 posiłków.
4. Rodzaj posiłku: obiad składający się z zupy, II dania, napoju oraz owocu.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA SIWZ.

2. Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. KRYTERIA OCENY OFERT.
A) Cena ofertowa 50 %
B) Doświadczenie zawodowe 50%

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu,
ul. Sarbinowskiej 10 , sekretariat nie później niż dnia 19.12.2018r do godz. 15:00.

5. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.12.2018r. o godz. 15:20 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Sarbinowskiej 10, Sekretariat.

UWAGA:
WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z ZAPISAMI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, GDZIE SZCZEGÓŁOWO OPISANO WARUNKI UDZIAŁU, DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZAWARTO WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Jadłospisy SP37 – 14.12.2018 r.

Wynik przetargu –  żywienie 2019 r.

Konto bankowe do wpłat za obiady:

44 1020 5226 0000 6002 0416 0974

Szkoła Podstawowa Nr 37

ul. Sarbinowska 10

54-320 Wrocław

  • Szkoła Podstawowa nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu informuje, że chęć korzystania z obiadów należy zgłosić pisemnie w p. 120.
  • Deklaracja jest dostępna w p. 120 oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty.
  • Z obiadów będzie można korzystać dzień po złożeniu pisemnej deklaracji do dnia wskazanego przez Rodzica. Deklaracja może być złożona na kilka miesięcy lub na cały rok szkolny.
  • Po złożeniu pisemnej deklaracji w p. 120, Rodzic/Opiekun prawny otrzyma numer identyfikacyjny (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 1997 nr 133 poz. 833).
  • Możliwe jest wykupienie abonamentu na PEŁNY OBIAD. Koszt jednego obiadu wynosi 6,00 zł.
  • Wpłaty za obiady należy dokonać tylko przelewem w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca (np. za miesiąc wrzesień wpłaty należy dokonać do 15.09) na konto:

44 1020 5226 0000 6002 0416 0974
Szkoła Podstawowa Nr 37
ul. Sarbinowska 10
54-320 Wrocław

 • W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz okres za jaki została dokonana opłata.
 • Nieobecności uczniów (WSZYSTKICH KLAS) należy zgłosić najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 9:00, telefoniczne (71 798 68 50 wew. 113) albo mailowo (obiadysp37@wp.pl).
 • W przypadku niezgłoszenia nieobecności opłata za obiad za dany dzień jest naliczana!
 • Nieobecności w oddziałach przedszkolnych również zgłasza Rodzic.
 • Informacje o powstałych nadpłatach i niedopłatach są zamieszczane w formie listy (z numerami identyfikacyjnymi) na tablicy przy sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły (www.sp37.info.pl w zakładce „Dla Rodziców” –> „Stołówka”).
 • W przypadku braku wpłaty za bieżący miesiąc, wydawanie obiadów zostanie wstrzymane do czasu uregulowania płatności.
 • W przypadku zupełnej rezygnacji z obiadów, informację tę należy zgłosić mailowo pisemne w p. 120.