Stołówka

Stołówka 2018-01-04T20:35:37+00:00

Obiady 2017/2018

Konto bankowe do wpłat za obiady:

44 1020 5226 0000 6002 0416 0974

Szkoła Podstawowa Nr 37

ul. Sarbinowska 10

54-320 Wrocław

 • Szkoła Podstawowa Nr 37 we Wrocławiu informuje, że chęć korzystania z obiadów należy zgłosić pisemnie w p. 108.
 • Deklaracja jest dostępna w p. 108 oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty
 • Z obiadów będzie można korzystać dzień po złożeniu pisemnej deklaracji do dnia wskazanego przez rodzica w deklaracji. Deklaracja może być złożona na kilka miesięcy lub na cały rok szkolny
 • Po złożeniu w p. 108 pisemnej deklaracji korzystania z obiadów rodzic / opiekun prawny, otrzyma nr identyfikacyjny (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 • Możliwe jest jedynie wykupienie abonamentu na PEŁNY OBIAD. Koszt jednego pełnego obiadu wynosi 6,00 zł.
 • Wpłat za obiady można dokonać tylko przelewem w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca (np. za miesiąc wrzesień wpłaty należy dokonać do 15.09)
 • W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz okres za jaki została dokonana opłata.
 • Nieobecności ucznia (WSZYSTKICH KLAS) muszą być zgłaszane najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 9:00, telefonicznie (71 798 68 50 wew. 113) bądź mailowo (obiadysp37@wp.pl)
 • W przypadku niezgłoszenia nieobecności opłata za obiad za dany dzień jest naliczana!!
 • Nieobecności w oddziałach przedszkolnych RÓWNIEŻ ZGŁASZA RODZIC
 • Informujemy, iż zwrotu opłat za obiady niewykorzystane w danym miesiącu dokonuje bezpośrednio szkoła.
 • Informacja o powstałych nadpłatach i niedopłatach zostanie zamieszczona w formie listy (z nr identyfikacyjnymi) na tablicy przy sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły
 • W przypadku nieuregulowania należności za bieżący miesiąc wydawanie obiadów zostanie wstrzymane do czasu uregulowania płatności.
 • W przypadku zupełnej rezygnacji z obiadów informację tę należy zgłosić mailowo bądź osobiście.