Regulamin świetlicy

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 
IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

 

 

I. PRZYJMOWANIE UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Świetlica szkolna zapewnia dzieciom opiekę od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00.

2. Do Świetlicy przyjmowani są uczniowie zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.

3. Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest wypełnienie przez rodzica/prawnego opiekuna karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

4. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić dziecko do świetlicy podczas całego roku szkolnego, pod warunkiem (patrz punkt I, podpunkt  2 i 3).

 

II. PRZYPROWADZANIE  UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1. Dzieci zapisane do świetlicy niezwłocznie po przyprowadzeniu do szkoły i przebraniu się w szatni powinny wejść do sali świetlicy.

2. Dziecko wchodząc do swojej sali, zgłasza się zawsze do wychowawcy, który zapisuje go na listę obecności w danym dniu.

 

III. PRZEBYWANIE  UCZNIÓW W  ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1. Dziecko przebywające w świetlicy bierze udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych lub tematycznych proponowanych przez wychowawców.
2. Wychowawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo ucznia od chwili przyjścia dziecka do świetlicy do czasu przekazania go pod opiekę rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej.

3. W czasie zajęć dodatkowych (kółek zainteresowań), prowadzonych przez nauczycieli szkoły podczas pracy świetlicy, za bezpieczeństwo uczniów w czasie ich trwania odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe.

4. Uczeń ma obowiązek każdorazowo zgłaszać wychowawcy potrzebę wyjścia z sali.

5. Wychowawca świetlicy przekazuje rodzicom i wychowawcy klasowemu informacje o zachowaniu uczniów i problemach, jakie miały miejsce podczas pobytu dziecka w świetlicy.

6.  W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca udziela pierwszej pomocy i postępuje zgodnie z Procedurami postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku, nagłego zachorowania i konieczności udzielenia pierwszej pomocy w SP37.

7.  Nauczyciel nie może podawać dzieciom jakichkolwiek lekarstw, nawet na prośbę rodziców/opiekunów prawnych.

8.  W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń zawartych w karcie zgłoszenia  rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców Świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnej.

 

IV. ODBIÓR   UCZNIÓW ZE  ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1. Wychowankowie odbierani są przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnione do odbioru ze świetlicy.

2. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły przez upoważnioną przez nich osobę.

3. Osobami upoważnionymi do odbioru dziecka są osoby wskazane pisemnie do odbioru w karcie zgłoszenia

4. Rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione zobowiązani są do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość  na prośbę wychowawcy świetlicy.

5.  Podstawą do całkowitego ograniczenia odbioru dziecka przez jednego z rodziców jest  postanowienie sądowe (może być kopia jednakże pod warunkiem dostarczenia jej z oryginałem do wglądu przez wychowawcę świetlicy).

6. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się możliwość odbioru dzieci przez nieletnie rodzeństwo (za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych).

7. Osoby, które prowadzą z uczniami zajęcia dodatkowe organizowane przez firmy zewnętrzne, muszą również być wymienione w upoważnieniu do odbioru.

8. Nie obowiązują upoważnienia telefoniczne.

9. Uczeń odebrany ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu po raz drugi do niej przyjęty ( przez przyjęcie po raz drugi należy rozumieć sytuację gdzie rodzic odbiera dziecko po zakończonych zajęciach następnie przyprowadza je w tym samym dniu do świetlicy).

10. Rodzice/opiekunowie prawni/upoważnione osoby zobowiązani są odbierać dziecko w godzinach pracy świetlicy.

11.  Rodzice/opiekunowie prawni/upoważnione osoby, które odbiorą dziecko po upływie czasu pracy szkoły są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.

12. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy szkoły, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru dziecka o zaistniałym fakcie.

13. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, wychowawca powiadamia Dyrektora szkoły lub Pedagoga o poinformowaniu najbliższego komisariatu Policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów prawnych, aby oddać dziecko pod ich opiekę.

14. Do czasu przyjazdu Policji dziecko pozostaje pod opieką wychowawcy. Po przyjeździe patrolu policyjnego, postępowanie wobec opieki nad uczniem jest regulowane procedurami Policji. 

15. Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Wychowawca ma obowiązek sprawować opiekę nad uczniem do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe wychowawca ma prawo wezwać Policję.


Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolne  i   przestrzegać ujętych w nim zasad podpisując poniższy tekst.

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Świetlicy

przyjmuję do wiadomości treści w nim zawarte i zobowiązuję się do

przestrzegania jego zapisów.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

prawnego……………………………………..

Copyright 2007-2017 by www.infoweb.pl :: projektownie stron WWW i pozycjonowanie stron WWW
Strona utworzona w mySitePro :: www.mysitepro.pl