Cele i zadania zajęć świetlicowych

Cele i zadania zajęć wychowawczo- dydaktycznych realizowanych w świetlicy szkolnej:

1.   Integracja zespołu świetlicowego:

- kształtowanie kultury zachowania i zasad zdrowej rywalizacji w kontaktach rówieśniczych

- wyrabianie umiejętności działań zespołowych

- nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami

2.   Poczucie więzi ze społecznością szkolną:

- organizowanie wspólnych spotkań

- prezentowanie indywidualnych zdolności uczniów- hobby, prace plastyczne

- reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym

- współpraca na rzecz upiększania własnego otoczenia, utrzymywania go w porządku i czystości

3.   Dążenie do sukcesów szkolnych:

- wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiedzy

- przezwyciężanie trudności w uczeniu się i niepowodzeniach szkolnych

- rozwijanie zdolności artystycznych, technicznych, sprawności ruchowej

4.   Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin:

- rozbudzanie aktywności poznawczej w zakresie prasy i literatury

5.   Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody:

- zajęcia o tematyce leśnej

- program edukacji ekologicznej

6.   Kształtowanie nawyków kultury osobistej:

- zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków, mycie rąk

- stosowanie form grzecznościowych i kształtowanie szacunku do drugiego człowieka

- współpraca z pielęgniarką szkolną

7.   Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów:

- zapoznanie dzieci z przepisami ruchu drogowego (bezpieczna droga do i ze szkoły)

- wdrażanie do bezpiecznego zachowania w domu, w szkole, na boisku szkolnym


W ramach codziennych zajęć świetlicowych:

- rozwijamy zdolności manualne poprzez różnorodne techniki plastyczne i zajęcia praktyczne

- zapewniamy uczniom aktywny wypoczynek, dbamy o ich rozwój fizyczny poprzez zajęcia sportowe w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym

- dostarczamy radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zabaw i konkursów

- rozbudzamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej

- kształcimy zdolności poznawcze poprzez gry i zabawy dydaktyczne, konkursy, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek

- uczymy poczucia estetyki poprzez wykonywanie elementów zdobniczych do wystroju świetlicy, gazetek, eksponowanie prac dzieci na wystawach

- wdrażamy uczniów do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy

- dbamy o kulturę osobistą dzieci poprzez pogadanki, wdrażanie do używania form grzecznościowych

- uczymy współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez pogadanki oraz przestrzeganie zasad poprawnego zachowania

- zachęcamy uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych

- pomagamy uczniom w odrabianiu zadań domowych

- wzbogacamy wiedzę o naszym mieście

- promujemy zdrowy styl życia i dbanie o własne zdrowie

- organizujemy zajęcia kompensacyjno- korekcyjne oraz z elementami socjoterapii i logopedii pomagając tym samym w pokonywaniu trudności szkolnych

  

Tytuł strony: Cele i zadania zajęć świetlicowych

Data utworzenia: 2013-11-25

Ostatnia modyfikacja: 2013-11-25 17:25

Ilość wyświtleń strony: 8787 razy

loader
Copyright 2007-2017 by www.infoweb.pl :: projektownie stron WWW i pozycjonowanie stron WWW
Strona utworzona w mySitePro :: www.mysitepro.pl