Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce egzamin gimnazjalny dostępne są wszystkie potrzebne informacje na temat egzaminu https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/
• O egzaminie
• Podstawa programowa
• Informatory
• Arkusze
• Harmonogram, komunikaty i informacje
• Wyniki
• Materiały dodatkowe

W razie pytań, wątpliwości związanych z organizacją egzaminu gimnazjalnego, w tym dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego zapraszamy do kontaktu ze szkolnym pedagogiem Ewą Wachowską (tel. 717986850, wew. 120 lub przez dziennik elektroniczny).

Uczniowie uprawnieni do dostosowania:

 1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność (na podstawie orzeczenia*)
 2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczenia*)
 3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (na podstawie orzeczenia*)
 4. chory lub niesprawny czasowo (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydane przez lekarza)
 5. posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)**
 6. który w roku szkolnym 2018/2019 był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
  a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
  b. zaburzenia komunikacji językowej
  c. sytuację kryzysową lub traumatyczną
  (Dostosowanie na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

WAŻNE – Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt. 4 lub opinię, o której mowa w pkt 5, przedkłada się dyrektorowi szkoły NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 15 PAŹDZIERNIKA 2018r. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

*Orzeczenie wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).

**Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydana przez zespół opiniujący publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 127 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59, ze zm., tj., założonej zgodnie z art. 168 tej ustawy oraz zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Opinia może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Opinia wydana po ukończeniu klasy trzeciej szkoły podstawowej zachowuje swoją ważność na egzaminach na kolejnych etapach edukacyjnych.