Człowiek – największą inwestycją

W naszej szkole wychodzimy z założenia, że każdy uczeń posiada w sobie jakieś uzdolnienia, a my dążymy do tego, by uwierzył we własne możliwości, odkrył je i pielęgnował. Stąd pomysł na realizację projektu „Człowiek – największą inwestycją”. Jesteśmy pewni, że dzięki umożliwianiu uczniom wykonywania tego, co naprawdę lubią i pragną robić, w czym czują się dobrzy i niezastąpieni – zwiększamy ich motywację, zaangażowanie i odpowiedzialność za własny proces uczenia się.
Zapraszamy zatem do uczestnictwa w lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych i specjalnie przygotowanych z tej okazji wydarzeniach.

Anna Krzaczek

Polska husaria – wyobrażenia i fakty

Uczniowie zainteresowani historią zaproponowali projekt skoncentrowany wokół husarii. Burza mózgów pozwoliła chłopcom zobaczyć wiele aspektów tematu. Postanowili ująć go historycznie, opierając się na tekstach źródłowych. Zajrzą też do literatury, przyjrzą się obrazom i filmom, a może nawet grom komputerowym. Warto poczekać na efekty.

Joanna Kot

Broń masowego rażenia. Projekt interdyscyplinarny

Chłopcy, których interesuje ten temat, zastanawiali się, czy skupić się na historii, czy raczej na współczesnych wydarzeniach. Dostrzegając wymiar historyczny, polityczny i społeczny zadania, uczniowie zwracają się też w stronę aspektu naukowego (fizyka, chemia) i podkreślają nośność tematu w kulturze masowej (filmy, gry). Będzie interdyscyplinarnie.

Joanna Kot

PoczytajMy

Projekt ma służyć wspieraniu rozwoju dzieci: rozwijaniu ich wyobraźni, pamięci, pomysłowości, wzbudzaniu w nich ciekawości świata. Ma też budować emocjonalne więzi między czytającymi a słuchającymi. Ważne są też kształtowanie nawyku czytania książek i promowanie czytelnictwa wśród młodych ludzi oraz rozwijanie umiejętności przydatnych w dalszym życiu, takich jak umiejętność publicznego wystąpienia, planowania działań czy pracy w różnorodnej grupie.
Powstanie klub czytelniczy – będzie to grupa młodzieży pracująca nad kreatywnym wykorzystaniem i pokazaniem literatury. Odbędą się spotkania czytelnicze dla dzieci młodszych, przedstawienia, gry, zabawy. Pomysłów jest już bardzo dużo. Będzie ciekawie.

Joanna Kot

Trudny temat. Weź to na warsztat

Celami projektu są współtworzenie platformy do rozmów o trudnych tematach oraz podejmowanie konstruktywnych działań w środowisku szkolnym i lokalnym; ułatwienie podejmowania rozmów na trudne i „niewygodne” tematy; wypracowanie metod działania w sytuacjach kryzysowych; zachęcenie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań wokół trudnych tematów – inicjowania rozmów, debat, akcji społecznych, teatralnych i filmowych oraz warsztatów.
W szkole zawsze pojawiają się trudne sprawy, a w związku z nimi ważne pytania:
Jak radzić sobie z kontrowersyjnymi tematami w klasie?
Jak poruszać z młodymi ludźmi tematy ważne i trudne, o których nikt nie chce mówić?
Jak rozmawiać efektywnie, tak aby wykorzystać w pełni możliwości spotkania?
Jak konfrontować się w istotnych sprawach, nie niszcząc relacji?
Głównym działaniem w programie jest zorganizowanie w szkole akcji dotyczącej wybranego przez uczniów trudnego tematu. Naszym wsparciem będą dwa webinaria eksperckie i narzędziownik. Umiejętność mówienia o trudnych sprawach to ważna kompetencja w życiu każdego człowieka. Będziemy się tego uczyć i będziemy ćwiczyć. Postawimy też na umiejętność słuchania, empatię i tolerancję. To bardzo ważne.

Joanna Kot

Szkoła tolerancji – Dzień Patrioty(ki) XXI wieku

Celów projektu jest kilka: przybliżenie uczniom wielokulturowej przeszłości Polski oraz pojęcia patriotyzmu, pobudzenie do krytycznego myślenia, uczenie dialogu i tolerancji.
Będziemy współpracować z mentorami oraz autorami materiałów merytorycznych (to osoby nagrodzone bądź wyróżnione Nagrodą im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”). Skorzystamy z wiedzy i doświadczenia przedstawicieli innych instytucji działających na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej wchodzących w skład Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Weźmiemy udział w webinariach. Będziemy pracować z Narzędziownikiem Patrioty/ki XXI w. (przewodnikiem po publikacji jest Jacek Kuroń – społecznik, działacz, polityk, którego myśl społeczna może być ważnym głosem w dyskusji o współczesnym patriotyzmie). Zorganizujemy finał projektu – Dzień Tolerancji. Liczymy na wspólne działania społeczności uczniowskiej i nauczycieli.

Patrycja Blak, Joanna Kot

Młodzi przedsiębiorczy

Ten projekt to praktyczna i innowacyjna edukacja ekonomiczna oparta na możliwości wykorzystania zagadnień z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii w praktycznych działaniach. Program kształtuje takie umiejętności i postawy jak: kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, planowanie i skuteczną realizację przedsięwzięć, a także kształtuje postawy przedsiębiorcze, rozwija kompetencje matematyczne i umiejętności komputerowe (STEM).
Program składa się z dwóch etapów (semestrów): w pierwszym uczniowie będą się uczyć zarządzania własnymi zasobami, w tym środkami finansowymi, w drugim etapie uczestnicy wymyślą i zrealizują przedsięwzięcie ekonomiczne. W semestrze zimowym uczestnicy projektu nauczą się oszczędzania i inwestowania własnych środków oraz tworzenia budżetów, poznają haczyki wybranych usług bankowych oraz inwestowania pieniędzy, a w semestrze letnim założą i poprowadzą wirtualne firmy.
Będziemy pracować na platformie internetowej. Uzyskamy wsparcie – multimedialne lekcje, spotkania online z ekspertami, webinaria, a także publikacje i scenariusze zajęć o przedsiębiorczości. To naprawdę ciekawa przygoda. I podróż w dorosłość.

Joanna Kot

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Dziedzictwo kulturowe Europy jest istotą zbiorowej pamięci i tożsamości obywateli europejskich. Składają się na nie zasoby z przeszłości we wszelkich formach i aspektach. To m.in. zabytki, obiekty, tradycje, przekazywana wiedza i przejawy ludzkiej kreatywności, a także zbiory chronione i administrowane przez muzea, biblioteki i archiwa.
Ogólnymi celami Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego są:

  • zachęcenie do dzielenia się i docenienia wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego jako dobra wspólnego,
  • zwiększenie świadomości wspólnej historii oraz podzielanych przez Europejczyków wartości,
  • wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.

Cele naszego projektu:

  • promowanie dziedzictwa kulturowego w regionie,
  • promowanie tego, co nas łączy, czyli wyjątkowości europejskiej kultury,
  • pogłębianie wiedzy uczniów na temat wartości, które nasza cywilizacja dała reszcie świata,
  • upowszechnianie naszej wspólnej historii oraz poczucia europejskiej tożsamości,
  • podnoszenie świadomości na temat znaczenia i wartości dziedzictwa kulturowego,
  • podkreślanie różnorodności, wspólnej historii i bogatej kultury tworzącej dzisiejszą Europę oraz wzmacnianie poczucia europejskiej tożsamości.

Zadania będą różnorodne. Zaproponujemy wykonanie plakatów, albumów, prezentacji multimedialnych, filmów. Zorganizujemy Noc w bibliotece (właściwie już to zrobiliśmy). Wykonamy tajne projekty tajnych członków tajnej grupy. Przeprowadzimy konkurs wiedzy – „Co nam dałaś, Europo?” Będziemy współpracować z instytucjami kultury.
Projekt jest obszerny i ciekawy. Połączymy pracę i zabawę.

Patrycja Blak, Joanna Kot