Procedury organizowania i realizowania projektu edukacyjnego w oddziałach gimnazjalnych SP37

I Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Rozdział 3a, Art. 44p. 1 i 2.
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

II Cel procedury

Celem procedury jest ustalenie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego w oddziałach gimnazjalnych zgodnie z możliwościami organizacyjnymi szkoły, potrzebami uczniów i obowiązującymi przepisami prawa.

III Zakres procedury

Procedura reguluje zasady postępowania wszystkich zainteresowanych stron, dyrektora, wychowawców, nauczycieli i uczniów, w procesie organizacji i realizacji projektu edukacyjnego.

IV Warunki ogólne organizowania i realizowania projektu edukacyjnego

 1. Zgodnie z rozporządzeniem o ocenianiu projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 2. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną, dostosowując je do możliwości organizacyjnych szkoły oraz potrzeb uczniów.
 3. Nauczyciele oddziałów gimnazjalnych w terminie do 30 września przygotowują i przedstawiają propozycje tematów projektów uczniowskich wraz z opisem problematyki.
 4. Lista tematów projektów może również uwzględniać propozycje złożone przez uczniów oraz instytucje zewnętrzne.
 5. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 6. Problematyka projektów powinna być powiązana z programem nauczania, rozszerzać szkolną edukację oraz uwzględniać zainteresowania uczniów, ich potrzeby i możliwości.
 7. Czas trwania projektu powinien wynosić od 2 tygodni do 7 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.
 8. Listę tematów projektów oraz inne istotne informacje udostępnia się uczniom na stronie internetowej szkoły.
 9. W przypadku, gdy uczeń brał udział w kilku projektach, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wskazują w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki temat projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji tego zadania. Na świadectwie ukończenia szkoły w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 11. Nauczyciele nie będący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

V Stałe elementy projektu

Opis projektu musi zawierać następujące elementy:

 • temat projektu – problematyka,
 • cel projektu,
 • uzasadnienie wyboru tematu,
 • zagadnienia do rozważenia, problemy do rozwiązania,
 • zadania do wykonania,
 • czas wykonania projektu i termin jego zakończenia,
 • efekty.

(Załącznik nr 2)

VI Zadania wychowawcy

 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Nauczyciel wychowawca wprowadza uczniów w wymóg realizacji projektu, przedstawia ogólne cele pracy metodą projektu oraz zasady, jakie będą obowiązywać w szkole w trakcie realizacji projektu edukacyjnego.
 3. Wychowawca przedstawia uczniom tematy – problemy, w których realizację mogą się zaangażować. Pomaga uczniom rozpoznać ich zainteresowania i mocne strony oraz wybrać interesujące ich tematy.
 4. Przyjmuje pisemną deklarację udziału uczniów w projekcie do 20 października (wzór deklaracji – Załącznik nr 1).
 5. Wystawia ocenę z zachowania w kategorii projekt (na podstawie opinii opiekuna projektu).
 6. Dokumenty związane z realizacją projektu przechowuje wychowawca do końca klasy III (oddział gimnazjalny).

VII Zadania opiekuna projektu

 1. Nauczyciele oddziałów gimnazjalnych w terminie do 30 września przygotowują i przedstawiają propozycje tematów projektów uczniowskich wraz z opisem problematyki.
 2. Realizacja projektu odbywa się zespołowo pod kierunkiem nauczyciela opiekuna.
 3. W skład zespołu może wchodzić od 3 do 30 uczniów. W zespołach mogą uczestniczyć uczniowie z tej samej klasy lub z różnych klas.
 4. W terminie do 15 października opiekunowie projektów organizują spotkania informacyjne, na których przybliżają uczniom proponowany obszar problemowy, odpowiadają na ich ewentualne wątpliwości i zachęcają do udziału w projekcie.
 5. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych zgodnie z kartą projektu (wzór karty projektu wraz z harmonogramem – Załącznik nr 2 ).
 6. Opiekun projektu przedkłada wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do ustalenia oceny z zachowania, zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie.

VIII Zadania ucznia

 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie pierwszej lub drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej.
 2. Każdy uczeń oddziału gimnazjalnego uczestniczy przynajmniej jeden raz w projekcie edukacyjnym.
 3. W terminie do 20 października uczniowie dokonują wyboru tematu projektu i składają wychowawcy pisemną deklarację udziału w jego realizacji (wzór deklaracji – Załącznik nr 1)
 4. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela – opiekuna edukacyjnego projektu podejmują następujące działania:
  a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  c) wykonanie zaplanowanych działań;
  d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
 5. Zespół uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu – opracowuje Kartę Pracy Zespołu (wzór karty – Załącznik nr 3) i podpisuje kontrakt (wzór – Załącznik nr 4)
 6. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z kryteriami zapisanymi w WSO.

IX Rola opiekuna projektu i uczniów w trakcie podejmowanych działań

Działanie

Wybranie tematu projektu

Nauczyciel opiekun

Nauczyciel inicjuje problematykę projektu, która:

 • pogłębia szkolną edukację i jest powiązana z programem nauczania,
 • uwzględnia zainteresowania uczniów, ich potrzeby i możliwości
 • uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego.

Uczniowie

Uczniowie wybierają temat projektu.

Działanie

Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji

Nauczyciel opiekun

Nauczyciel dba, aby cele szczegółowe projektu były sformułowane i uporządkowane tak, aby określały i wskazywały kolejność czynności związanych z planowaniem i realizacją zadań

Uczniowie

Uczniowie określają cel ogólny (strategiczny), który nakreśli istotę realizowanego przedsięwzięcia.

Następnie cel ogólny uszczegóławiają celami operacyjnymi.

Działanie

Zaplanowanie etapów projektu

Nauczyciel opiekun

Podział uczniów na grupy.
Określenie zadań i działań szczegółowych, terminów realizacji, źródeł i potrzebnych materiałów, osób realizujących i odpowiedzialnych za realizację, metod i form realizacji.

Uczniowie

Przygotowanie opisu projektu, w którym określone zostają szczegółowe cele projektu, konieczne do podjęcia działania, lub pytania, na które należy poszukiwać odpowiedzi, czas wykonania projektu, ustalone z nauczycielem terminy konsultacji oraz kryteria oceny.

Działanie

Wykonanie zaplanowanych działań

Nauczyciel opiekun

Nauczyciel monitoruje prace zespołu, prowadzi regularne konsultacje, wspiera uczniów w działaniu, motywuje uczniów, pomaga w poszukiwaniu źródeł pomocnych im w pracy nad projektem.
Udziela konsultacji i wskazówek.

Uczniowie

 • zbierają, analizują i selekcjonują informacje z różnych źródeł,
 • uczestniczą w konsultacjach,
 • wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w praktycznym działaniu,
 • dokumentują efekty działań.

Działanie

Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego

Nauczyciel opiekun

Określenie terminu prezentacji.

Uczniowie

prezentacja multimedialna (wystawa, przedstawienie, folder itp. – mogą być elementem projektu)

X Ocena projektu

 1. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu i publicznej prezentacji.
 2. Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun winien przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu: osiągniętych celach, mocnych i słabych stronach, wskazać popełnione błędy i sposoby ich wyeliminowania.
 3. Ocena udziału ucznia w projekcie jest ustalona na podstawie oceny nauczyciela – opiekuna projektu, oceny koleżeńskiej i samooceny ucznia (wzór karty oceny i karty samooceny – Załączniki nr 5 i 6).
 4. Jeśli projekt (lub jego część) jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów.
 5. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z kryteriami zapisanymi w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły.
 6. Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/nie uczestniczył w realizacji projektu.
 7. Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu.
 8. Uczeń otrzymuje wpis na świadectwie „uczestniczył w realizacji projektu”, jeżeli uczestniczył w spotkaniach zespołu i konsultacjach, wykonywał przydzielone zadania oraz brał udział w prezentacji projektu.
 9. Ocenę uogólniającą oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 10. Projekt oceniany jest zgodnie z informacjami w Załączniku nr 7.

XI Prezentacja projektu i ocena prezentacji

 1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.
 2. Prezentacje projektów odbywają się w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły, jednak nie później niż do 12 czerwca.
 3. Prezentacja oceniana jest zgodnie z informacjami w Załączniku nr 8.

Pliki do pobrania