Znak sprawy: ZP/1/2018                                                                                                        Wrocław, dnia 14.12.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego , 54-320 Wrocław, ul. Sarbinowska 10,
tel. 71 798 68 50, fax. 71 353 92 04, e-mail: szk.podst.37@gazeta.pl
ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
pn.:
Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 37 we Wrocławiu.
CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

1. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostarczanie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 37 we Wrocławiu.
2. Dzieci szkolne: wiek dzieci od 5 lat do 16 lat.
3. Ilość dzieci objętych żywieniem: max 300, średnio miesięcznie w tym: max 10 dzieci będących na diecie bezmleczno-bezglutenowej oraz max 5 dzieci będących na diecie bezwieprzowej, oraz inne diety max 5 dzieci. UWAGA: obecnie wydawanych jest średnio 270 posiłków.
4. Rodzaj posiłku: obiad składający się z zupy, II dania, napoju oraz owocu.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA SIWZ.

2. Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. KRYTERIA OCENY OFERT.
A) Cena ofertowa 50 %
B) Doświadczenie zawodowe 50%

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu,
ul. Sarbinowskiej 10 , sekretariat nie później niż dnia 19.12.2018r do godz. 15:00.

5. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.12.2018r. o godz. 15:20 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Sarbinowskiej 10, Sekretariat.

UWAGA:
WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z ZAPISAMI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, GDZIE SZCZEGÓŁOWO OPISANO WARUNKI UDZIAŁU, DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZAWARTO WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Jadłospisy SP37 – 14.12.2018 r.

Wynik przetargu –  żywienie 2019 r.