W naszej szkole realizowany jest autorki projekt edukacyjny dla uczniów z klas 1-3 ,”Jestem Eko bądź i TY”.
Cel główny projektu:
Wzrost świadomości ekologicznej dzieci oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody   i jej ochrony.
Cele szczegółowe projektu:
-kształtowanie postaw proekologicznych;
-uwrażliwiania na piękno przyrody poprzez bezpośredni kontakt z nią;
-ukazywanie pozytywnych i negatywnych zmian zachodzących w przyrodzie w wyniku ingerencji człowieka;
– wyrabianie nawyków porządkowania, segregowania odpadów, oszczędnego korzystania z materiałów i surowców;
– kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych.
W tym tygodniu we współpracy z „Ekolandią Wrocław” odbyły się warsztaty ekologiczne, których celem była nauka segregacji śmieci.
Zajęcia rozpoczęły się obejrzeniem filmu, mającym na celu uświadomić dzieciom jak ważne jest segregowanie śmieci.
Już w grudniu odbędą się klasowe quizy edukacyjne!

Paulina Guzera
Koordynator szkolnego projektu ekologicznego