Miło mi poinformować, że nasza szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział uczniów z klas 1-3 w II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Z kulturą mi do twarzy.

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:

Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,przyjaciele;
Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etniczne;
Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Projekt składał się z czterech modułów:
MODUŁ I – W KRAINIE MUZ
MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE
MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ
MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA
Uczniowie realizowali wybrane zadania z poszczególnych modułów.

Koordynator projektu w szkole:
Paulina Guzera