GODZINY DYSPOZYCYJNOŚCI NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
W Karcie Nauczyciela od 1 września 2022 r. w art. 42 po ust. 2e dodaje się ust. 2f w brzmieniu:
„2f. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.”

Harmonogram terminów dostępności nauczycieli